Quark 7 - české dělení a další poznámky

Quark 7 - české dělení a další poznámky

Verze Quarku 7 přinesla nejen podporu Unicodového kódování textu, OpenType písem, ale také několik změn týkající se českého dělení slov.

České dělení v Quarku 7

Počínaje verzí 7 je možné si zvolit 2 způsoby dělení tzv. Standardní a Rozšířené 2. Změna dělícího algoritmu se provádí v nastavení předvoleb jednotlivého Projektu/Dokumentu - přesněji v Předvolby >> nastavení Projektu >> Odstavec >> čeština >> Standardní/Rozšířené 2.

Výchozí varianta dělení pro nově vytvořené dokumenty v Quarku 7 je Rozšířené 2. Bohužel dodávaný algoritmus dělení Rozšířené 2 trpěl značnými nedostatky, pro alespoň částečnou použitelnost je nutné si stáhnout update na stránkách firmy Quentin. I po tomto updatu však pravděpodobně nebudete příliš spokojeni.

Příklady navrhovaného dělení Quark 6 versus Quark 7 a 8

smy-slo-vě smys-lo-vě

si-tu-a-ce si-tu-ace

ne-e-vi-dent-ní ne-evi-dent-ní

ne-u-cho-pi-tel-ný ne-ucho-pi-tel-ný

vy-jad-řu-jí vy-ja-dřu-jí

Výše uvedené příklady porovnávají výchozí dělení Quarku 6.5 (Standardní) a Quarku 7 (Rozšířené2 s updatovanými slovníky dělení). V Quarku 7 a 8 můžeme dosáhnout stejného výsledku jako ve verzi 6, za předpokladu, že změníme v nastavení projektu na standardní dělení. Nastavení původního standardního dělení však není jedinou podmínkou.

* Změny výchozího dělení pro všechny nové dokumenty můžeme dosáhnout, pokud při zavřených dokumentech změníme nastavení dělení v projektu.

** Zdá se, že tato vlastnost nefunguje správně spolu s doplňkem Xscale

Nové parametry dělení odstavce

Ve verzi 7 se také poprvé od verze 3 změnily výchozí parametry standardního dělení a vyrovnávání. (Úprava nastavení je možná provést v Menu >> Upravit >> D+V). Novými výchozími parametry jsou 6-2-3, tzn. Nejmenší dělitelné slovo - Min. počet znaků před - Min. počet znaků za.

Pokud chceme dosáhnout stejného způsobu dělení jako ve verzi 6, je nutné změnit parametry standardního dělení na původní "standardní" hodnoty dělení a vyrovnání 6-3-2. Pokud chcete dosáhnout lepšího výsledku, je možné zkusit i nastavení 5-2-2.

Nastavení dělení dle jazyka přiřazeného textu

Další podmínkou správného dělení je nastavení jazyka pro text. V Quarku verze 6 byl jazyk součástí odstavcového stylu. Ve verzi 7 již jazyk není součástí odstavcového stylu a jazyk je možné přiřadit libovolné části textu. (Menu >> Styl >> Typografické) nebo přes lištu nástrojů.

Měkká pomlčka a vynucené dělení

V předchozích verzích Quarku znamenalo vložení měkké pomlčky (apple+pomlčka) de-facto vynucení nového dělení. Od verze 7 je vložení měkkého dělení do slova bráno pouze jako návrh, který Quark může nebo nemusí uplatnit. Pokud chceme dosáhnout stejného efektu jako v předchozích verzích, je třeba ještě jednou vložit měkké dělení před slovo.

Nový způsob umístění měkkého dělení před slovo také umožňuje zakázat použití dělicího algoritmu v uvedeném slově tj. dělení slova vůbec - nebo jak již bylo zmíněno - pouze tam kde si to přejeme vložením měkké pomlčky.

* (Doplnit chování při importu ze starších verzí Quarku)

Otvírání dokumentů vytvořených ve starší verzi Quarku

Verze 7 přináší tzv. nový textový engine. Starý engine, který se staral o vyrovnání a dělení, bylo nutné přepsat z důvodu podpory Unicode a OpenType. S tím souvisí, že zarovnání textu a dělení, přes již výše uvedené rozdíly nemusí dopadnout stejně jako v předchozích verzích.

Nicméně, pokud otevřeme dokument ze starší verze Quarku, nemělo by dojít k přelomení textu, Quark se bude snažit dodržet předchozí zalomení.

Pokud plánujeme v dokumentu provádět náročnější úpravy, je vhodné ho „vyčistit“ tj. otevřít přes menu >> otevřít a při otvírání držet klávesu alt (tj. neootvírat pouhým poklepáním) Tato akce de-facto vytvoří dokument znovu a uplatní nový textový engine.

* viz How to avoid text reflows

OpenType kerning (vyrovnání)

Dokumenty/projekty vytvořené ve verzi 7 mají zapnuto použít vyrovnání OpenType. Při převodu dokumentu ze starších verzí Quarku vypnuto - je potřeba vyjasnit funkci. (Mělo by přebít vlastní kernig definovaný pro dokument a použít GPOS tabulku z OpenType)

Slitky

* viz Looking at Ligatures

XTSet a Xtensions

Quark 7 je v české verzi dodáván již tradičně s XTSetem obsahujícím, importní filtry (ASCII, T602 a MSWord) a jednoznakové předložky. V zásadě můžeme říci, že většina importních filtrů dnes postrádá smysl. Nepotřebné importní filtry a doplňky je nejlépe vypnout - jak je to ostatně doporučeno na stránkách distributora.

ASCII filtr je pozůstatkem starých verzí kódování v předchozích verzích Quarku, kdy bylo nutné převádět různé verze českých kodování do interního kódování Quarku svázeného s konkrétním písmem. Pokud nepotřebuje importovat historická kódování PC-CS Kamenický nebo KOI (Kod dlja obmeněnija informacii), můžete tento doplněk bez obav vypnout. Standardní kódováním Macintosh CE, Windows 1250, a ISO Latin2 budou i nadále přístupná a dále získáte přístupk modernějším kódováním UTF-8 a UTF-16.

MS Word filter je taktéž pozůstatkem starých verzí kódování z dob kdy, Word dokumenty z různých verzí Wordu bylo nutné převést do CE kódování. Vzhledem k tomu, že v Quarku 7 již není nutné, díky podpoře Unicodového kódování, převádět dokumenty do CE kódování, je možné využít standardního MS Word filtru dodávaného spolu s Quarkem.

* Doplnit výhody standardního MS Word filtru.

Color Management

Color Management je v Quarku 7 na rozdíl od předchozích verzí vždy aktivní a není ho možné nijak vypnout, nicméně ve výchozím nastavení by to nemělo působit źádné problémy.

* doplnit

Licencování

Od verze 7 by mělo být možné libovolně měnit verzi operačního systému - to znamená, že licence již není svázána s konkrétní platformou Mac nebo Windows, jak to bylo v předchozích verzích. S licencí by mělo být možné přecházet plynule z jednoho operačního systému na druhý, nebo také, jak to povolují licenční podmínky, mít aktivovanou jednu instanci licence na Mac a druhou na PC.

V mém případě se mi podařilo současně aktivovat licenci jak na Windows tak na Mac OS, bohužel se mi to podařilo pouze v případě jednoho z vlastněných aktivačních čísel. Zdá se, že uvolněný způsob licencovaní byl zaveden u později dodávaných verzí 7.

* doplnit odkaz na Quark licenční podmínky..

Různé

Pokud je uživatelské rozhraní přepnuto do angličtiny, nefunguje recent menu otvíraní souborů s češtinou v názvu.

XPert Xscale doplněk - nefunguje v českém uživatelské rozhraní.

Kompatibilita s Leopard (10.5.x) a Snow Leopard (10.6.x)

Quark 7 je oficiálně podporován na Mac OS 10.4 (Tiger) a 10.5 (Leopard). Na novějších systémech tj. 10.6.x (Snow Leopard) jej lze provozovat s různými omezeními, jejchž ne zcela kompletní seznam je uveden dále.

Quark 7 má stejný problém s aktivací na některých novějších počítačích dodávaných se systémem Snow Leopard jako verze 8. Pro verzi 8 byl tento problém vyřešen opravou ve verzi 8.15.

* Doplnit možná řešení…

Při startu Quark protestuje ohledně monitorového profilu - MacBook Pro 10.6.6, na 10.5.8 OK. Podobná chyba (39234) reportována pro Quark 8.x na 10.6.3 a iMac. Problém je pravděpodobně možno obejít vytvořením duplikátu (kalibrovaného profilu) - to vytvoří kopii v ~/Library/ColorSync a přidáním této složky do pomocných profilů.