Předpoklady pro nasazení systému CTP

Koncept přednášky pro PrintForum 2000


Nasazení technologie CTP před nás staví zcela nové problémy a úkoly, které je třeba zvážit před vlastní investicí do osvitové jednotky. Pokusíme se o velmi stručný výčet jednotlivých bodů, které je třeba důkladně prověřit před vlastním přechodem na technologie Computer-to-Plate.

Digitální workflow

Před nasazením technologie CTP je třeba mít vyřešeno komplexní a spolehlivé digitální workflow. Naprosto minimálním předpokladem je vyřešení digitální archové montáže. Velký důraz je nutno klást na spolehlivost celého systému. PostScript vládne světu předtiskové přípravy již značnou řadu let, přesto je vhodné si připomenout jeho nectnosti s kterými je třeba se dnes a denně vyrovnávat. Existuje mnoho různorodých variant PostScriptového kódu které dnes můžeme v běžné praxi potkat, tyto odlišnosti a nekompatibility aplikací nám způsobují něčekané problémy s osvitem. Tyto problémy je možno v klasickém workflow vždy nějakým způsobem vyřešit – ne tak v případě že tiskový stroj čeká na osvit tiskové desky. PostScript není možno jednoduchým způsobem editovat, aniž by jsme ho interpretovali. I když zde existuje celá řada koncepcí jak problém PostScriptu řešit převodem do interního formátu toho kterého dodavatele, problémem zůstává značná uzavřenost těchto řešení . Již dnes je jasné že pro budoucí úspěšnou funkčnost systému je zcela nezbytná podpora formátu PDF firmy Adobe, který už dnes řeší většinu problémů PostScriptu a předpokládá kontinuální vývoj v budoucnu a podporu všech významných dodavatelů předtiskových technologií.

Digitální archová montáž

Archovou montáž je třeba provádět zcela digitální cestou. Je třeba zvážit nákup software digitální archovou montáž, který bude pokrývat potřeby dokončujícího zpracování. Digitální archová montáž je srdcem CTP systému, který by měl zajišťovat nejenom digitální vyřazení archu, ale i možnost kontroly a případných korektur na poslední chvíli, možnost rychlého přesvícení tiskové desky v případě jejího poškození. Samozřejmostí by pak měla být vzájemná provázanost jednotlivých dalších komponent systému jako je OPI, trapping, a předkontrola doadaných souborů.

Digitální náhled archové montáže

Vzhledem k tomu, že archová montáž bude prováděna těsně před osvitem na tiskovou desku, je třeba zajistit kontrolu montáže před osvitem vlastní desky, aby se předešlo ztrátám při vlastním tisku.

Digitální nátisk

Nátisk již není možno provádět analogovou cestou jedinou cestou je digitální nátisk. Pro zajištění kvalitního nátisku je třeba používat digitální nátisková zařízení s podporou Color Managementu.

Color Management

Color Management není důležitý pouze z hlediska digitálního nátisku. Vzhledem k odlišnému způsobu výroby tiskové desky (odlišný nárůst tiskového bodu) je třeba zajistit odlišný způsob barevného převodu pro zajištění optimální kvality tisku.

Skenery

Vzhledem k tomu že v krátké budoucnosti můžeme očekávat výrazné změny v kvalitě tisku a barevného podání je vhodné uvažovat o nasazení skenerů, které podporují Color Management za pomoci ICC profilů.

Skenery pro CopyDot

Nemůžeme předpokládat, že okamžitě zcela zmizí předlohy dodávané klasicky na filmech. Je třeba zvážit nákup nebo upgrade skeneru, který umožní snímat filmy vytvořené klasickou analogovou cestou. V současné době řada dodavatelů nabízí běžné grafické skenery s možností doplnění o funkce CopyDot. Je třeba si však uvědomit že takto pojaté skenery pouze umožní v nouzi nejvyšší nasnímat jednu či dvě předlohy. Skutečnou produktivitu je pak možno nalézt pouze u skenerů určených primárně pro CopyDot.

Osvitové jednotky

Před výběrem osvitové jednotky je třeba zvolit technologii osvitu tiskové desky (termální nebo viditelné světlo), rozlišení potřebné a rastry potřebné k následné produkci, formátová hlediska, manuální nebo automatický systém.

Tiskové desky pro CTP

V současné době máme na výběr dvě technologie, tiskové desky pro osvit viditelným světlem, nebo termální tiskové desky. Každá ze jmenovaných technologií má, jak už je to obvyklé, své výhody a nevýhody. Srovnávání výhod a nevýhod jednotlivých technologií by vydalo na samostatný článek, přesto se můžeme pokusit o značně zjednodušené porovnání. Termální tiskové desky jsou ve své současné podobě vhodné pro manuální systémy. Jejich značnou výhodou je možnost jejich zpracování za denního světla. Přestože by v budoucnu měly být termální tiskové desky méně náchylné k přeexpozici a podexpozici, současná praxe ukazuje podobné problémy se stabilitou, jako je tomu u tiskových desek pro viditelné světlo. Tiskové desky pro viditelné světlo jsou vhodné pro plně automatické systémy s vysokými nároky na produktivitu s případnou kompatibilitou se staršími zděděnými systémy.