CMS pro Typografii


Přestože CMS (Color Management Systémy), je téma, které se v oblasti předtiskové přípravy opakovaně diskutuje, nicméně praktické nasazení těchto systémů bylo omezeno malou podporou ze strany hlavních dodavatelů software pro předtiskovou přípravu. Během posledního roku se situace změnila převratným způsobem, takže většina hlavních dodavatelů software a hardware pro Pre-Press alespoň částečně podporuje práci s ICC profily.

Za této radikálně změněné situace můžeme CMS s úspěchem nasadit a zabývat již pouze detailními odlišnostmi v tvorbě ICC profilů a způsobu práce s nimi v jednotlivých aplikacích.


Než se začneme zabývat detaily CMS, neškodí si připomenout některé obecné principy na základě kterých má CMS pracovat.


Celá idea CMS je známá již dlouho dobu. Ve své podstatě se jedná o to, že na barevné transformace (separace) nebudou doménou pouze specializovaných skenerů, ale budou se odehrávat v té které aplikaci (např. QuarkXpress, Photoshop, atp.), na základě definice barevných prostorů, pro určité výstupní zařízení.


Pro úspěšné nasazení CMS systémů je potřeba vytvořit popisy barevných prostorů v kterých bude obraz snímán, editován, zobrazován či tištěn. Tento soubor (tzv. ICC profil) popisuje charakteristiku barevného chování určitého zařízení, kterým v praxi může být skener, monitor nebo jakýkoliv tisk. Pro každé zařízení se používá trochu odlišná technologie vytváření ICC profilu.


Pro skenery se používají standardní referenční předlohy IT 8.7/1-2. Pro vytvoření ICC profilu monitoru se používají hodnoty zjištěné kolorimetrem – např. Xrite DTP92. Profesionální CMS systémy umožňují také vytvoření ICC profilu výstupního zařízení kterým nejčastěji bývá ofsetový tisk nebo digitální tiskárna. Pro vytvoření ICC profilu výstupního zařízení se většinou používá referenční předloha IT 8.7/3, která by měla být také součástí připravované mezinárodní normy pro ofsetový tisk ISO 12647-2. 1


Vytvoření kvalitního ICC profilu je základem pro kvalitní nasazení CMS. Je totiž nutné poznamenat, že specifikace ICC standardizuje pouze formát a popis ICC profilu, nikoliv technologie na základě kterých je ICC profil vytvářen. Proto snadno může dojít k situaci kdy ICC profily vytvořené pro jedno zařízení programy různých dodavatelů mohou vykazovat značné odlišnosti při praktickém nasazení.


ICC profil sám o sobě pouze charakterizuje barevné chování určitého zařízení. Pro provedení transformace z jednoho barevného prostoru do druhého potřebujeme tzv. Color Matcher Modul. Tento modul se stará o transformaci z jednoho barevného prostoru do jiného. Tento modul může být implementován buď na úrovni operačního systému (ColorSync), a nebo může být zabudován přímo v té které aplikaci – či v skenerovém ovladači.


Po krátkém připomenutí základních principů CMS, si dovolujeme všem pracovníkům v předtiskové přípravě popřát mnoho úspěchů při používání ICC profilů v běžném pracovním životě.


  1. Doplněno: Ve skutečnosti je předloha IT8.7/3 popsána v normě ISO 12642.