CTP a stabilizace barevnosti ofsetového tisku

Přednáška pro PrintForum 2002

Začlenění technologie Computer to Plate do stávající technologie v podstatě nijak nemění dosavadní technologické postupy. V zásadě se jedná pouze o jiný způsob vytvoření tiskové formy, která se jinak zpracovává standardním způsobem. Může se tedy zdát, že není třeba se zamýšlet na vlivy zavedení technologie CTP na kvalitu tisku a především kvality barevnosti. Přesto se zde vyskytují drobné rozdíly proti tradičnímu zpracování film-deska. Zkusíme se proto zamyslet na některými změnami, které zavedení technologie Computer to Plate přináší. Za hlavní pozitivní přínos technologie CTP je možno označit zvýšení kvality a stability výroby tiskové formy. Zavedením CTP eliminujeme problém, který si řada tiskáren ani neuvědomuje, tj. různorodou kvalitu dodaných filmových podkladů, jejichž kvalita významně ovlivňuje proces výroby tiskové desky a následně samotného tisku. Zavedením technologie CTP tak můžeme dosáhnout téměř 100% standardizace výroby tiskové formy, což významně přispívá ke stabilitě celého procesu.

Zde je však na místě poznamenat, že podobně kvalitativního nárůstu můžeme dosáhnout i zavedením technologie Computer to Film, neboli osvitu elektronicky provedené archové montáže na klasické filmové osvitové jednotce. I za pomoci technologie Computer to Film můžeme dosáhnout kvalitativního nárůstu – díky standardizaci kvality filmových podkladů – používaných ke kopii na tiskovou desku.

Zavedení technologie CTF v tiskárnách by jistě bylo investičně méně náročné než zavedení technologie CTP a znamenalo by podstatné zvýšení kvality proti současnému stavu. Bohužel tiskárnám se budou jejich zákazníci lépe lákat na technologii CTP, ale daleko hůře přesvědčovat k osvitu archových montáží na klasické filmové osvitové jednotce, umístěné v tiskárně. Jedním z dalších pozitivních přínosů zavedení technologie Computer to Plate, je zvýšení kvality – ostrosti a přenosu tiskového bodu v průběhu vlastního tisku. Nesporné zvýšení kvality tiskového bodu s sebou nese vedlejší efekt, a tím je snížení nárůstu tiskového bodu. To může být okolnost vítaná, ale i problematizující. Pokud totiž produkujeme souběžně klasickou technologií i technologií Computer to Plate, dochází zde přece jen k viditelnému rozdílu cca 3% i více v nárůstu tiskového bodu. Jednou z možností, jak tento problém řešit, je zpětně simulovat vyšší nárůst tiskové bodu na osvitové jednotce CTP, což může ale nemusí být jednoduchá operace, v závislosti na softwarovém vybavení a technických možnostech jednotlivých dodavatelů technologie CTP.

Další významnou změnou při zavedení technologie Computer to Plate je neexistence tzv. analogového nátisku. Stejně jako u již zmíněných změn má tato změna dopady jak pozitivní tak negativní. Za pozitivní změnu je možno považovat vlastní odstranění analogového nátisku. Doufejme, že není třeba připomínat rozdíly v kvalitě, lépe řečeno nestabilitě zpracování analogových nátisků od různých dodavatelů a z různých předtiskových studií. Z tohoto hlediska můžeme neexistenci analogového nátisku a přehnaných očekávaní některých zákazníku jenom uvítat. Na druhou stranu je třeba počítat s psychologickým faktorem malé důvěry ve schopnosti a kvality digitálního nátisku. Zde se ale dostáváme na půdu problematiky digitálního nátisku jako takového. Ve stručnosti je třeba poznamenat, že kvalitním digitálním nátiskem je možno simulovat standardní ofsetový tisk kvalitněji a věrněji než analogovým nátiskem.

Doufejme tedy, že neexistence analogového nátisku přispěje k odstranění jednoho z rozšířených nešvarů, seřizovaní vybarvení tiskového stroje dle dodaného analogového nátisku, místo tisku na standardní hodnoty odvozené z Eurostandardu nebo ISO normy pro ofsetový tisk.

Závěrem je třeba říci, že přechod na technologii Computer to Plate nebo Computer to Film v sobě neskrývá žádné zásadní problémy týkající se vlastní kvality tisku. Výše zmíněné drobné změny je třeba brát v úvahu při plánování přechodu na novou technologii, ale je možné se s nimi bez problémů vypořádat. Je třeba zopakovat že hlavním přínosem jak technologie Computer to Plate, tak technologie Computer to Film je stabilizace a standardizace procesu výroby tiskové formy (filmu). Z hlediska stabilizace procesu výroby tiskové formy jsou obě technologie téměř rovnocenné. Technologii CTP je třeba přiznat jisté zvýšení kvality tiskového bodu, rozměrové stálosti a vyšší produktivity, které je však vykoupeno nepoměrně vyšší investiční náročností.

Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních problémů při přechodu na technologii CTP stále zůstává kompletní digitalizace předtiskové přípravy, je možné v řadě případů jenom doporučit znovu zvážit porovnání výhod i nevýhod obou řešení.